Βοηθός Φαρμακείου

Γενικά
Σπουδές
ΕΟΠΠΕΠ
Άδεια
Παροχές


O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» είναι το εξειδικευμένο άτομο, που έχει θεωρητικέςγνώσεις και είναι υπεύθυνογια την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί στο έργο του φαρμακοποιού,σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών,η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα, παραφαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, οι παραγγελίες των φαρμάκωνκαιφαρμακευτικού υλικού,η παραλαβή και τακτοποίηση των φαρμάκων στον κατάλληλο χώροτου φαρμακείου, η εξυπηρέτηση του κοινού σε επιλογή καλλυντικών, οι συναλλαγές, προμήθειες φαρμάκων - καλλυντικών και η μηχανοργάνωση του φαρμακείου. Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας.
Επιπλέον, ο Βοηθός φαρμακείου διαθέτει πλήρη κατάρτιση στην πρακτική εργαστηριακή παρασκευή φαρμάκων,παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόν των, ώστε να παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού

Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία. Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών παρασκευής, συντηρεί τον εξοπλισμό και φροντίζει για τη συσκευασία, συντήρηση και φύλαξη τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία που έχει σχέση με τις δραστηριότητες φαρμακείου πάντα υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του αρμόδιου φαρμακοποιού
.
Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών του παρέχουν αυτοπεποίθηση και τον βοηθούν τόσο στην εκτέλεση του έργου του στο φαρμακείο όσο και
στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων που παράγει.

Τομείς Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» μπορεί να εργαστεί:

 • Σε ιδιωτικά φαρμακεία
 • Σε φαρμακεία νοσοκομείων (ιδιωτικά και δημόσια)
 • Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών.
 • Σε φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες καλλυντικών, στην προώθηση προϊόντων
 • Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Σε διαγνωστικά εργαστήρια
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
 • Σε Κέντρα Ερευνών


Επαγγελματικά προσόντα


Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα τα οποία αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Εξυπηρέτηση ανά ομάδα πληθυσμού με αρχές και κανόνες
 • Ενέργεια με εφαρμογή τεχνικών επικοινωνίας
 • Ικανότητα χειρισμού ομάδας;
 • Ικανότητα εκτέλεσης συνταγών διαφόρων τύπων
 • Διαχείρισηκατάλληλων συνοδευτικών εντύπων
 • Εφαρμογές λογισμικού για τη διαχείριση των λειτουργιών ενός φαρμακείου
 • Εσωτερικός κανονισμός ή όπου υπάρχει job description (Εγχειρίδιο ISO)
 • Εφαρμογή κανόνων διαχείρισης αποθήκης και ασφαλούς μεταφοράς και αποθήκευσης των αγαθών
 • Ικανότητα εκφόρτωσης και λειτουργίας εργαλείων φόρτωσης εκφόρτωσης
 • Εφαρμογή κανόνων για τη διασφάλιση ποιότητας
 • Διαχείριση των απαραίτητων παραστατικών που συνοδεύουν τα αγαθά σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.
 • Ικανότητα χειρισμού σχετικών συστημάτων
 • Γνώσεις σχετικές με τα αγαθά τα οποία παραλαμβάνονται
 • Ικανότητα χειρισμού εξοπλισμού φαρμακευτικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας
 • Εκτέλεση διαδικασιών για την παραγωγή και αξιολόγηση φαρμ άκων και καλλυντικών
 • Εφαρμογή καλών πρακτικών marketingφαρμάκων και καλλυντικών
 • Ικανότητα διενέργειας απογραφής αποθήκης
 • Γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Χειρισμός συσκευών αυτοματισμού γραφείου (Η/Υ, περιφερειακά, fax)
 • Εφαρμογή οδηγιών και προδιαγραφών
 • Εφαρμογή τεχνικών προώθησης και πώλησης προϊόντων
 • Εφαρμογή τεχνικών και προδιαγραφών συσκευασίας προϊόντων
 • Χρήση μηχανών, ταμειακών μηχανών και μηχανημάτων πιστωτικών καρτών
 • Τεχνικές κοστολόγησης προϊόντων
 • Διαχείριση χρόνου (βέλτιστη διαχείριση προσωπικού χρόνου και χρόνου συναλλασσομένων)
 • Πρωτοβουλία (κατανόηση του πλαισίου και αξιοποίηση ευκαιριών για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων)
 • Κριτική σκέψη
 • Ιεράρχηση κατά προτεραιότητα και σημαντικότητα εναλλακτικών προσφερόμενων λύσεων
 • Φιλτράρισμα/ αξιολόγηση πληροφοριών
 • Προγραμματισμός/Οργανωτικότητα
 • Υπολογιστική δεξιότητα
 • Αντοχή στην πίεση
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Οργανωτικότητα
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου
ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΔΕΙΑ: ΑΔΕΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: ΔΙΠΛΩΜΑ + 1ΕΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ή 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΆΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ 6ΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΔ / ΝΟΜΟΣ: Π.Δ. 72/2006 (Φ.Ε.Κ. 73/Α’/ 06-04-2006), Κ1/132209/3-8-2018 (Β’ 3395) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΝΑΙ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσης(Π.Δ. 231/29-7- 98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου ακόμα προσφέρει…

• Δωρεάν φοίτηση
• Μαθητεία σε πραγματικούς χώρους εργασίας
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς, επιχειρήσεις κ.λπ.
• Ετήσιες Ημερίδες σταδιοδρομίας
• Σεμινάρια Στμβουλευτικής
• Εκπτωτικό πάσο για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία
• Αναβολή στράτευσης
• Παράταση άδειας παραμονής αλλοδαπών
• Φορολογικές ελαφρύνσεις
• Παράταση τριτεκνίας
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ACTA
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος κτλ
• Αναγνώριση μαθημάτων σε κράτη του εξωτερικού
• Κατοχύρωση μαθημάτων για συναφή ειδικότητα
• Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus
• Συμμετοχή σε μεταπτυχιακές σπουδές επαγγελματικής αναγνώρισης
• Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για φοίτηση σε αντίστοιχη ειδικόητα στα ΑΕΙ

Παροχές του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσης(Π.Δ. 231/29-7- 98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ). Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου ακόμα προσφέρει…

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Άριστοι Επαγγελματίες Εισηγητές Μέλη Του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άριστοι Επαγγελματίες Εισηγητές Μέλη Του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Νομος 4692 / 12-6-2020

Δυνατότητα Κατάταξης Σε ΑΕΙ

Δυνατότητα Κατάταξης Σε ΑΕΙ

- Νομος 4763 / 2020

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

- Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. ΠΚ 1/ 12-2019

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

- Νομος 4763 / 2020

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

- ΠΔ 231 / 29-7-98

Αιτήσεις Επιλογής Και Μέσω Του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Αιτήσεις Επιλογής Και Μέσω Του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Σύνδεση Με Την Αγορά Εργασίας Μέσω Ημερών Καριέρας Και Του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Σύνδεση Με Την Αγορά Εργασίας Μέσω Ημερών Καριέρας Και Του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης

- Νομος 4763 / 2020