Πρακτική με Επιδότηση

Έναρξη Πρακτικής
Λήξη Πρακτικής


Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης ακολουθούμε την διαδικασία:

Πρώτο Βήμα :
ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ :

Βεβαίωση εργοδότη
Ειδική Σύμβαση ΤΡΙΑ (Χ3)αντίτυπα με υπογραφές εργοδότη και καταρτιζόμενου και σφραγίδα εργοδότη σε όλα ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ

Δεύτερο Βήμα :
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΣΑΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ:

Αίτηση με υπογραφή καταρτιζόμενου/ης
Αντίγραφο ταυτότητας
Βεβαίωση ΑΜΑ, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ από τη σελίδα του ΕΦΚΑ. Πατήστε "Είσοδος στην υπηρεσία", μπείτε με κωδικούς taxisnet και κάντε κλικ στα μπλε γράμματα "Εδώ" για την εμφάνιση της βεβαίωσης. Αν ο ΑΦΜ σας δε φαίνεται σε αυτή τη βεβαίωση, θα χρειαστεί να προσκομίσετε άλλο δημόσιο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ σας, όπως πχ από
τη σελίδα της ΑΑΔΕ επιλέγοντας "Μητρώο Φυσικού Προσώπου" και στη συνέχεια "Έκδοση".
Αποδεικτικό κυριότητας λογαριασμού τραπέζης με πρώτο δικαιούχο τον καταρτιζόμενο
Έντυπο ατομικών στοιχείων
Εξώφυλλο Βιβλίου Πρακτικής (ΜΙΑ ΦΟΡΑ) και Εβδομαδιαία φύλλα Βιβλίου Πρακτικής ( x24 εβδομάδες ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ή και όσες χρειαστεί, ΜΗΝ το κάνετε σπιράλ, ΜΗΝ το συρράπτετε)
Ενημερώνουμε ότι όσοι ολοκλήρωσαν τα 4 εξάμηνα φοίτησης:


πριν τον Ιούνιο του 2020  έχουν ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 31-12-2024
τον Ιούνιο του 2021 έχουν ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 31-12-2024 (ΝΕΟ)

τον Ιούνιο του 2022 έχουν ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 29-06-2024

  Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της  χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής , να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένη) συμπληρώνοντας με √ το πρώτο πεδίο της δήλωσης "Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ" . Η προβλεπόμενη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποζημίωση υλοποίησης Π.Α καλύπτεται μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό MIS 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία θα συνεχίσει στο πλαίσιο του Προγράμματος « Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 29/02/2024. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα  πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός  της ανωτέρω προκαθορισμένης ημερομηνίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1) Κατά την ημερομηνία έκδοσης (8/2/2024) της παρούσας ανακοίνωσης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ.
2) Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους στη ΣΑΕΚ φοίτησης και να έχει γίνει η σχετική καταχώρηση έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.
3) Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η Πρακτική Άσκηση να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2024.
4) Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την μη υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη με σχέση Α΄ βαθμού συγγένειας
Οι προϋποθέσεις επιδότησης θα ορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι επιδοτούνται όλοι οι μήνες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μετά την 1/9/2021 με προσκόμιση του εντύπου Εργάνη για το διάστημα από 1/9/2021 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Διαθέσιμες θέσεις: έως εξαντλήσεως του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Διαδικασία επιλογής:
Η επιλογή των καταρτιζόμενων πραγματοποιείται με ιεραρχική σειρά κατάταξης βάσει της ημερομηνίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.


Η πρακτική άσκηση, διάρκειας  960 ωρών είναι υποχρεωτική για την αποφοίτηση. 

ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ (8ΩΡΟ) ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ (4ΩΡΟ)

 Η πρακτική άσκηση και η απαλλαγή από αυτήν μπορεί να γίνει μέχρι 24 μήνες μετά τη λήξη του Δ' εξαμήνου. Εξαιρούνται όσοι ολοκλήρωσαν τη φοίτηση των 4 εξαμήνων πριν το 2021 για τους οποίους το όριο έχει μετατεθεί στον Δεκέμβριο του 2024.

Η Πρακτική μπορεί να ξεκινήσει μετά το Β' εξάμηνο αλλά όχι παράλληλα με τη φοίτηση (1 Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου).

Ο/Η πρακτικά ασκούμενος/η δύναται να λαμβάνει αποζημίωση (επιδότηση ΕΣΠΑ) ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (960 ώρες) και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης. 

Για τη συμμετοχή του στην πράξη, ο/η καταρτιζόμενος/η δε θα πρέπει να συμμετέχει σε άλλα προγράμματα επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ
Ο Πρακτικά Ασκούμενος ασφαλίζεται από τον εργοδότη για την περίπτωση ατυχήματος στο χώρο εργασίας (1% της 12ης κλάσης). Ασφαλίζεται από τον εργοδότη για παροχές ασθένειας σε είδος αν ο καταρτιζόμενος ΔΕΝ είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος για αυτή την περίπτωση. Ο εργοδότης καταχωρεί τον πρακτικά ασκούμενο στο Εργάνη. Το ωράριο της πρακτικής είναι από 4 έως 8 ώρες την ημέρα / 5 ημέρες την εβδομάδα / όχι βράδυα 10:00μμ-6:00πμ / όχι αργίες / όχι Κυριακές. Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα, μετά την ολοκλήρωση του Β' εξαμήνου και όχι παράλληλα με τη φοίτηση. Διαρκεί μέχρι 24 μήνες μετά τη λήξη του Δ' εξαμηνου (όσοι ολοκλήρωσαν τη φοίτηση πριν το 2020 έχουν παράταση εώς 12/2024).Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το Απογραφικό Δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου στο «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εφαρμοστική εγκύκλιος ΕΦΚΑ με οδηγίες για το εργάνη και την ασφάλιση.
ΦΕΚ Β 3938 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ .
Οδηγός εφαρμογής πρακτικής άσκησης 2η ANAΘΕΩΡΗΜΕΝΗ εκδοση.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Οι ωφελούμενοι θα εισέλθουν στην ιστοσελίδα https://mis.inedivim.gr/iek-microdata και θα εγγραφούν ως χρήστες «Εγγραφή ως νέος χρήστης» θα εισάγουν το email με το οποίο έχουν νωρίτερα καταχωρηθεί από το ΙΕΚ καθώς και τον κωδικό που επιθυμούν.
Το σύστημα τους αποστέλλει μήνυμα στη διεύθυνση email με σύνδεσμο τον οποίο ακολουθούν για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους. Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους, μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα. Υπάρχει δυνατότητα επαναποστολής του email ενεργοποίησης από το σύνδεσμο «Θέλετε να σας ξαναστείλουμε το email ενεργοποίησης λογαριασμού;». Επίσης υπάρχει διαδικασία αλλαγής κωδικού από το σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;».
Στην αρχική σελίδα ο ωφελούμενος βλέπει στοιχεία για το δελτίο εισόδου και εξόδου και συγκεκριμένα αν το έχει υποβάλλει, αν έχει ξεκινήσει τη συμπλήρωση (προσωρινά αποθηκευμένο) ή αν μπορεί να δημιουργήσει νέο. Από την αρχική σελίδα μπορεί να οδηγηθεί στη σελίδα συμπλήρωσης και υποβολής του απογραφικού δελτίου εισόδου/εξόδου (κουμπί «Νέο Δελτίο»).
Στη σελίδα συμπλήρωσης/υποβολής απογραφικού δελτίου, υπάρχουν πεδία για όλα τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει ο ωφελούμενος (ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ) καθώς και για όλα τα ερωτήματα του δελτίου (Α1, Α1.1, κτλ). Στη σελίδα αυτή υπάρχουν κουμπιά για:
- Προσωρινή αποθήκευση: με αυτό το κουμπί το δελτίο αποθηκεύεται προσωρινά και ο ωφελούμενος μπορεί να συνεχίσει τη συμπλήρωσή του σε μεταγενέστερο χρόνο.
- Υποβολή: με αυτό το κουμπί ο ωφελούμενος υποβάλει το δελτίο στο ΠΣ ΙΕΚ/ΣΔΕ/ΚΔΒΜ (το δελτίο δεν στέλνεται ακόμα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Σε αυτό το σημείο το σύστημα εκτελεί όλους τους ελέγχους εγκυρότητας και ενημερώνει το χρήστη για τυχόν σφάλματα (π.χ. μη έγκυρο ΑΜΚΑ, ή ότι δεν έχει απαντήσει όλα τα ερωτήματα, κτλ)
- Εκτύπωση: εμφανίζεται το δελτίο σε μορφή pdf, προκειμένου ο ωφελούμενος να το κρατήσει στο αρχείο του ή να το εκτυπώσει σε χαρτί.
Σημειώνεται ότι δελτίο εξόδου μπορεί να συμπληρωθεί μόνο αν έχει προηγούμενα υποβληθεί δελτίο εισόδου Υπόδειγμα Απογραφικού δελτίου εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ


ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ο ανώτατος αριθμός πρακτικά ασκούμενων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.
Ειδικότερα:
α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται έναν (1) πρακτικά ασκούμενο.
β) Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.
γ) Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση.
δ) Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων τους.
ε) Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρέχει παράλληλα θέσεις μαθητείας ή πρακτικής άσκησης άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων, τα παραπάνω ποσοστά λειτουργούν σωρευτικά.
Μετά την εκπόνηση της Πρακτικής του Άσκησης, ο Πρακτικά Ασκούμενος προσκομίζει στη Σ.Α.Ε.Κ. τα παρακάτω :

Συμπληρωμένο και σφραγισμένο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
Βεβαίωση Παρουσίας , συμπληρωμένη και σφραγισμένη από τον/την εργοδότη.
Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
"ΜΟΝΟ ΨΗΦΙΑΚΑ" Οι ωφελούμενοι θα εισέλθουν στην ιστοσελίδα https://mis.inedivim.gr/iek-microdata θα εισάγουν το email με το οποίο έχουν νωρίτερα καταχωρηθεί από το ΙΕΚ καθώς και τον κωδικό τους ΚΑΙ θα συμπληρώσουν το απογραφικό δελτιο εξόδου. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΤΕ ΜΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ!!
Ε3.5 του εργοδότη από το ΕΡΓΑΝΗ για την λήξη της πρακτικής άσκησης