Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΦΟΙΤΗΣΗ

Άρθρο 4

Ανακοίνωση Ειδικοτήτων και Επιλογή Καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.
1. Οι ειδικότητες που προσφέρονται κατ’ έτος από τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέχρι την 30η Μαΐου εκά στου έτους.

2. Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρε ωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

3. Η επιλογή των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. δύναται να διενεργείται με τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) Με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πα νελλαδικών εξετάσεων,

β) με την υποβολή αίτησης επιλογής στο ειδικό πλη ροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν. Ο υποψήφιος της περ. β) για την εισαγωγή του σε Δη μόσια Ι.Ε.Κ. της επιλογής του μπορεί να δηλώσει στην αίτησή του μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις συνολικά, με σειρά προτεραιότητας.

4. Η ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων της περ. β) της παρ. 3 εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

5. Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζόμε νων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο Ι.Ε.Κ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασμα τικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, γίνεται αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά στους τίτ λους Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται προηγουμένως επίσημη μετάφραση του τίτλου, καθώς και η ισοτιμία του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

β) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πο λύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή από επίσημο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.

γ) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οι- κογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου, τρία (3) μόρια.

δ) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊ κής οικογένειας τρία (3) μόρια.

ε) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τη σειρά καθορίζουν:

1) η ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, 2) η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρί τεκνης οικογένειας, 3) η ιδιότητα προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, 4) ο βαθμός του τίτλου. στ) Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλ βανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια Ι.Ε.Κ. σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με τα οριζό μενα στην υπό στοιχεία Δ/13074/7.6.2000 υπουργική απόφαση (Β ́ 780).

6. Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων κα ταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα: α) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου. β) Τίτλος σπουδών. γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. δ) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς. ε) Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου. στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χω ρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α ́ 254).

7. Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκο μίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προ κειμένου να εγγραφούν στα Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγι κή ιδιότητα.

8. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. για αι τούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4636/2019 (Α ́ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.

9. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσε ων επιλογής, ανακοινώνονται οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ανά Ι.Ε.Κ. και ειδικότητα από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Άρθρο 5

Εγγραφές

1. Οι επιτυχόντες καλούνται να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής τους προσκομίζοντας τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολο γητικά.

2. Η οριστικοποίηση των εγγραφών των επιτυχόντων των περ. α) και β) της παρ. 3 του άρθρου 4 δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλε κτρονική αποστολή δικαιολογητικών ή με ηλεκτρονι κή διαδικασία εγγραφής. Ο καταρτιζόμενος μπορεί να οριστικοποιήσει την εγγραφή του σε ένα (1) μόνο Ι.Ε.Κ., Δημόσιο ή Ιδιωτικό και σε μία μόνο ειδικότητα.

3. Όλοι οι εγγραφέντες καταρτιζόμενοι καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.

4. Οι επιτυχόντες που δεν οριστικοποιούν την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας θεωρούνται αυτόματα ότι δεν έχουν αποδε χθεί την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

5. Οι κενές θέσεις καλύπτονται από τους επόμενους, κατά σειρά, επιλαχόντες υποψήφιους.

6. Η διαδικασία εγγραφών ολοκληρώνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

7. Όσοι υποψήφιοι δεν επελέγησαν στην πρώτη προ τίμησή τους μπορούν κατά την εγγραφή τους να ζητή σουν βελτίωση, ώστε σε περίπτωση κενής θέσης, να μπορούν να φοιτήσουν σε ειδικότητα ή Ι.Ε.Κ. υψηλότε ρης προτίμησής τους, σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχουν λάβει.

8. Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ ́ εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού το μέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χω ρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των επόμενων εξαμήνων. Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το πτυχίο ειδικότητας, από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου εκά στου έτους.

9. Εγγεγραμμένος καταρτιζόμενος δύναται να αιτηθεί τη διαγραφή του από το Ι.Ε.Κ. στο οποίο έχει οριστικοποι ήσει την εγγραφή του εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση διαγραφής, δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή του, παρά μόνο εάν επιλεγεί εκ νέου, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 4.

10. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στα Ι.Ε.Κ., οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και οι εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ.. Εκπαιδευ τές που αποδέχονται την ανάθεση διδασκαλίας μαθήμα τος και έχουν υποβάλει παράλληλα και αίτηση εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. οφείλουν να δηλώσουν παραίτηση από τη μία εκ των δύο ιδιοτήτων.

11. Με ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ., ο Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ. και αποστέλλεται στα e-mail των καταρτιζομένων και των εκπαιδευτών, προκειμένου όλοι να λάβουν γνώση του παρόντος.

Άρθρο 6

Οριστικοποίηση λειτουργίας τμημάτων Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

1. Τμήματα δύνανται να δημιουργούνται εφόσον συ μπληρώνουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των δεκαπέντε (15) καταρτιζόμενων. Κατ’ εξαίρεση, σε πε ριοχές ειδικού ενδιαφέροντος, ιδίως παραμεθόριες, ορεινές περιοχές και νησιά, είναι δυνατή η λειτουργία τμημάτων με μικρότερο αριθμό καταρτιζόμενων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διευθυντή Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού και λειτουρ γίας τμήματος οι καταρτιζόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, εντάσσονται σε άλλη ειδικότητα του οικείου Ι.Ε.Κ. ή σε ειδικότητα άλλου Ι.Ε.Κ. που υπάρχουν κενές θέσεις, με ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ. εγγραφής τους.

3. Σε Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, ο αριθμός των καταρτιζόμενων δύναται να είναι μικρό τερος των δεκαπέντε (15) αλλά όχι κάτω των τριών (3).

Άρθρο 7

Ανανέωση Εγγραφής

Ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 12, με υποβολή έντυπης ή ηλεκτρονικής αίτησης στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του ακόλουθου εξαμήνου κατάρτισης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της εν λόγω αίτησης καταχωρούνται και προσμετρώνται, για τον χαρακτη ρισμό φοίτησης, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.