Απαλλαγή

 H πρακτική άσκηση, διάρκειας 960 ωρών, αντιστοιχεί στον 5ο εξάμηνο κατάρτισης και είναι υποχρεωτική για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση και η απαλλαγή από αυτήν μπορεί να γίνει μέχρι 24 μήνες μετά τη λήξη του Δ' εξαμήνου. Εξαιρούνται όσοι ολοκλήρωσαν τη φοίτηση των 4 εξαμήνων πριν το 2020 για τους οποίους το όριο έχει μετατεθεί στον Δεκέμβριο του 2024.

Όσοι καταρτιζόμενοι διαθέτουν 6μηνη εργασιακή/επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα (120 ημερομίσθια) μπορούν να απαλλαγούν από την πρακτική. ΕΔΩ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΔ. Για την απαλλαγή από την πρακτική άσκηση απαιτείται:


Για μισθωτούς:
Για ελεύθερους επαγγελματίες:


Αίτηση
Χειρόγραφη Υπεύθυνη δήλωση ή Υπέυθυνη δήλωση μέσω gov.gr όπου δηλώνετε "έχω πραγματοποιήσει 120 ημερομίσθια εργασίας συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης" και ποια είναι αυτή
Αντίγραφο Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
Βεβαίωση Προυπηρεσίας
  Βεβαίωση εργοδότη
Αίτηση
Χειρόγραφη Υπεύθυνη δήλωση ή Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr όπου δηλώνετε "έχω πραγματοποιήσει 12Ο ημερομίσθια εργασίας συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης" και ποια είναι αυτή
Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα (ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κ.ά.) ότι έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές και
Εκτύπωση από το taxisnet ή Βεβαίωση από το Μητρώο της ΔΟΥ όπου θα αναγράφεται ο ΚΑΔ της επιχείρησης και ότι είναι σε λειτουργία τουλάχιστον 120 ημέρες. 
ΦΕΚ 3938Β/26 Αυγούστου 2021
ε) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, αν το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (Α ́75) από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης και τους απονέμεται η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.».