Βοηθός ΦαρμακείουΓενικά
Σπουδές
ΕΟΠΠΕΠ
Άδεια
Παροχές


Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» είναι το εξειδικευμένο άτομο, που έχει θεωρητικέςγνώσεις και είναι υπεύθυνογια την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί στο έργο του φαρμακοποιού,σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών,η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα, παραφαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, οι παραγγελίες των φαρμάκωνκαιφαρμακευτικού υλικού,η παραλαβή και τακτοποίηση των φαρμάκων στον κατάλληλο χώροτου φαρμακείου, η εξυπηρέτηση του κοινού σε επιλογή καλλυντικών, οι συναλλαγές, προμήθειες φαρμάκων - καλλυντικών και η μηχανοργάνωση του φαρμακείου. Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας.
Επιπλέον, ο Βοηθός φαρμακείου διαθέτει πλήρη κατάρτιση στην πρακτική εργαστηριακή παρασκευή φαρμάκων,παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόν των, ώστε να παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού

Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία. Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών παρασκευής, συντηρεί τον εξοπλισμό και φροντίζει για τη συσκευασία, συντήρηση και φύλαξη τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία που έχει σχέση με τις δραστηριότητες φαρμακείου πάντα υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του αρμόδιου φαρμακοποιού
.
Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών του παρέχουν αυτοπεποίθηση και τον βοηθούν τόσο στην εκτέλεση του έργου του στο φαρμακείο όσο και
στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων που παράγει.

Τομείς Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» μπορεί να εργαστεί:

  • Σε ιδιωτικά φαρμακεία
  • Σε φαρμακεία νοσοκομείων (ιδιωτικά και δημόσια)
  • Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών.
  • Σε φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες καλλυντικών, στην προώθηση προϊόντων
  • Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων.
  • Σε διαγνωστικά εργαστήρια
  • Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
  • Σε Κέντρα Ερευνών


Ωρολόγιο πρόγραμμα

Κατατάξεις

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου

ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΔΕΙΑ: ΑΔΕΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: ΔΙΠΛΩΜΑ + 1ΕΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ή 6 ΜΗΝΕΣ, ΕΆΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ 6ΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΔ/ΝΟΜΟΣ: Π.Δ.72/2006(ΦΕΚ73Α/06-04-2006), Κ1/132209/3-8-2018(Β’ 3395) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΝΑΙ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΠροεδρικό Διάταγμα 6/2000 - ΦΕΚ Α 8/19-1-2000
Επαγγελματικά δικαιώματα Βοηθών φαρμακείου

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του εδ. ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 (Φ.Ε.Κ. 18 τ. Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 5607/1932 « Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ. 300 τ. Α').
3. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137 τ. Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154 τ. Α') «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 712/1987 για τον εκσυγχρονισμό επαγγελματικών οργανώσεων και εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38 τ. Α').
4. Την υπ’ αριθμ. 16/98, Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο. Ε. Ε. Κ. κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 238/1999, Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 0ρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Άσκηση του επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου
1. Η άσκηση του επαγγέλματος του Βοηθού Φαρμακείου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Ο Βοηθός Φαρμακείου, κατά την άσκηση της εργασίας του, υποστηρίζει τις παρεχόμενες από τον φαρμακοποιό υπηρεσίες, αποκλειόμενης της ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών, τηρουμένων και των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 ( Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α').
3. Ο Βοηθός Φαρμακείου ασκεί τα καθήκοντα του στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όπως οι ειδικότερες διατάξεις ορίζουν.

Άρθρο 2
Περιγραφή καθηκόντων
Οι Βοηθοί Φαρμακείου:
1. Παρασκευάζουν τα απόθετα φάρμακα και εκτελούν συνταγές, συνυπεύθυνα μετά του διευθύνοντος το φαρμακείο ή το νόμιμο αντικαταστάτη του ( άρθρο 9 του από 1.2.93 Π.Δ. «Περί προσωπικού φαρμακείου»).
2. Δύνανται να αντικαταστήσουν τον φαρμακοποιό που διευθύνει φαρμακείο ή φαρμακαποθήκη στην περίπτωση απουσίας του για χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο μηνών (άρθρο 10 Ν. 5607/1932, άρθρο 7 Ν.Δ. 363/41), αλλά με την επίβλεψη άλλου φαρμακοποιού που λειτουργεί φαρμακείο στον ίδιο δήμο ή κοινότητα, κατόπιν άδειας της Διεύθυνσης Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3. Σε περίπτωση επιστρατεύσεως του φαρμακοποιού δύνανται να τον αντικαταστήσουν με την επίβλεψη άλλου φαρμακοποιού που λειτουργεί φαρμακείο στον ίδιο δήμο ή κοινότητα ύστερα από σχετική άδεια της Διεύθυνσης Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( άρθρο 1 Α. Ν. 2762/1941).
4. Δύνανται, επίσης, να λειτουργήσουν επί τρεις (3) μήνες κληρονομικό φαρμακείο, μετά το θάνατο φαρμακοποιού και με την υπεύθυνο επίβλεψη άλλου φαρμακοποιού που λειτουργεί φαρμακείο στον ίδιο δήμο ή κοινότητα (άρθρο 19 Ν. 5607/3 ) κατόπιν αδείας της Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
5. Είναι απαραίτητη η ύπαρξή τους σε φαρμακεία αναπήρων που προστατεύονται από το Ν. 963/1979 (άρθρο 35 παρ. 8 Ν. 1316/1983).

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις απόκτησης Βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου
1. Για την εγγραφή ως μαθητευομένου Βοηθού Φαρμακείου, κατά τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, απαιτείται εφεξής:
α. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 2009/92 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο, ή
β. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου τμήματος «Βοηθών Φαρμακείων» ή ισότιμο, ή
γ. Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας «Υπαλλήλων Φαρμακείου» ή ισότιμο ή απολυτήριο ή
δ. Πτυχίο κάθε τύπου Λυκείου ή ισότιμο για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε Στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (Ο.Π.Υ.).
2. Οι κάτοχοι Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 2009/92 αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση Βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου, μετά από έξι (6) μηνών πρακτική άσκηση σε φαρμακείο, ιδιωτικό ή νοσοκομειακού ιδρύματος, υπό τον όρο ότι έχουν πραγματοποιήσει την προαιρετική εξάμηνη άσκηση κατά την διάρκεια της κατάρτισης τους. Αν δεν έχουν πραγματοποιήσει την άσκηση αυτή, ο χρόνος της απαιτούμενης άσκησης σε φαρμακείο ανέρχεται στον ένα (1) χρόνο. Οι πτυχιούχοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής μετά από ένα (1) και δύο (2) χρόνια πρακτικής άσκησης, αντίστοιχα και οι οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης μετά από άσκηση τριών (3) χρόνων σε Στρατιωτικά φαρμακεία ή σε φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων.
Η έναρξη της άσκησης δηλώνεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το φαρμακείο (δημόσιο, ιδιωτικό ή στρατιωτικό) από τον φαρμακοποιό ή τον Προϊστάμενο του φαρμακείου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τακτική άσκηση του μαθητευομένου και ο οποίος έχει την υποχρέωση, τακτικής, ανά εξάμηνο, ενημέρωσης της παραπάνω υπηρεσίας για την πορεία της άσκησης.

Άρθρο 4
Εξεταστικές επιτροπές
Οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας
Βοηθών Φαρμακείου διενεργούνται από επιτροπές, οι οποίες συστήνονται στις έδρες όπου λειτουργεί τμήμα φαρμακευτικής σχολής Πανεπιστημίου με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτροπές συγκροτούνται:
α) από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της σχολή.
β) από ένα μέλος Δ. Ε.Π. του φαρμακευτικού τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου.
γ) από ένα εκπρόσωπο των φαρμακοποιών που ορίζεται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
Όλοι οι παραπάνω ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους.
Γ ια τα μέλη των παραπάνω επιτροπών δεν προβλέπεται αμοιβή.
Έργο των Επιτροπών είναι η γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων που έχουν τις καθοριζόμενες, στο παρόν, προϋποθέσεις σε θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών τους ή και αποτελούν αντικείμενο της πρακτικής άσκησεις τους στο φαρμακείο.

Άρθρο 5
Εξεταστικές περίοδοι
Οι εξετάσεις των υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου διενεργούνται δύο ( 2 ) φορές το χρόνο, το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο, σε ημερομηνίες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Προνοίας ή του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οργάνου.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων, τα οποία κατατίθενται στις Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπου λειτουργούν έδρες φαρμακευτικών σχολών, από τις οποίες και εκδίδεται το πιστοποιητικό των επιτυχόντων στις εξετάσεις.
Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε τρεις εξεταστικές περιόδους επαναλαμβάνει την πρακτική άσκηση για ένα επιπλέον εξάμηνο για να εξασφαλίσει το δικαίωμα συμμετοχής εκ νέου στις εξετάσεις.

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος
1. α) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προς απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου απαιτούνται: ¡) δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 2009/92 ή ισότιμο, ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου τμήματος Βοηθών Φαρμακείων ή ισότιμο, ή πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας Υπαλλήλων Φαρμακείου ή ισότιμο ή απολυτήριο ή πτυχίο κάθε τύπου Λυκείου, προκειμένου περί οπλιτών πενταετούς υποχρέωσης, ¡¡) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που συντάσσεται και υπογράφεται από τον ασκήσαντα τον υποψήφιο Βοηθό Φαρμακείου φαρμακοποιό ή τον Προϊστάμενο του Στρατιωτικού φαρμακείου και ¡¡¡) βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί ασκήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
β) Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου απαιτούνται: ¡) πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής περί μη δίωξης, ¡¡) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου περί μη καταδίκης, κατά τα άρθρα 59 65 του Ποινικού Κώδικα, ¡¡¡) βεβαίωση επιτυχίας από την επιτροπή του άρθρου 3 του παρόντος και ¡ν) βιβλιάριο ενσήμων του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών.
2. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 7
Ανάκληση αδείας
Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου ανακαλείται, εφόσον τηρηθεί το κατοχυρωμένο στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, στις εξής περιπτώσεις:
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α. Ν. 1844/1939 «Περί επιθεωρήσεως φαρμακείων», ο εκτελέσας τη συνταγή Βοηθός Φαρμακείου διώκεται και τιμωρείται με τις ποινές που επιβάλλονται στον υπεύθυνο φαρμακοποιό, μειωμένες στο μισό, ή και με πρόσκαιρη ή οριστική ανάκληση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Βοηθού Φαρμακείου, σε περίπτωση που, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, προβεί ¡) σε απλή παράβαση των όρων της ισχυούσης φαρμακοποιίας, ¡¡) σε κακή παρασκευή του φαρμάκου από φαρμακοτεχνικής απόψεως ¡¡¡) σε λάθος κατά την εκτέλεση της συνταγής ή κατά τη συσκευασία του φαρμάκου, ¡ν) σε νοθεία ή εκτέλεση της συνταγής με ποσότητα φαρμάκου μικρότερη της αναγραφόμενης της συνταγής με σκοπό το μεγαλύτερο κέρδος.
β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3907/58 «Περί των επιβαλλομένων κυρώσεων κατά των παρανόμως κατεχόντων και πωλούντων δείγματα ιδιοσκευασμάτων, ως και των κατεχόντων πωλούντων φάρμακα ιδιωτών» οι Βοηθοί Φαρμακείων τιμωρούνται με ανάκληση της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Βοηθού Φαρμακείου, εάν προβούν σε κατοχή, εναποθήκευση και πώληση φαρμακευτικού είδους, εκτός των αναφερομένων στον πίνακα V του από 24.5.20 Διατάγματος «Περί πωλήσεως φαρμάκων κ.λπ.» ή του δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 5607/32 εκδοθησόμενου διατάγματος.

Άρθρο 8
Αριθμός ασκουμένων ανά φαρμακείο Βοηθών Φαρμακείου
Ο αριθμός των ασκουμένων σε κάθε φαρμακείο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του ενός, μη θιγομένων από τη διάταξη αυτή αυτών που ασκούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση της Διευθύνσεως Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται η πρακτική άσκηση μέχρι πέντε (5) κατ’ ανώτατο όριο ασκουμένων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πλήρους και αποδοτικής άσκησης. Από τον Προϊστάμενο του Στρατιωτικού φαρμακείου καθορίζεται ο αριθμός των ασκουμένων στο Στρατιωτικό φαρμακείο, εξασφαλιζομένων πάντοτε των παραπάνω προϋποθέσεων.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι μαθητευόμενοι ασκούμενοι και αυτοί που μαθήτευσαν ή ασκήθηκαν, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν έχουν δηλώσει την πρακτική τους άσκηση, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος. 2. Στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού άδειας Βοηθού Φαρμακείου μπορούν να λάβουν μέρος μέσα σε πέντε χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος οι εξής
α) οι μαθητευόμενοι ασκούμενοι σε Φαρμακεία βάσει των ισχυουσών διατάξεων και
β) οι δηλώσαντες την πρακτική τους άσκηση βάσει των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
Με τις διατάξεις του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 103/76, 705/77, και 412/93 καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη που αντίκειται στο Διάταγμα αυτό.

Άρθρο 11
Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 0ρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 1999

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση(Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου ακόμα προσφέρει…

• Δωρεάν φοίτηση
• Μαθητεία σε πραγματικούς χώρους εργασίας
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς, επιχειρήσεις κ.λπ.
• Ετήσιες Ημερίδες σταδιοδρομίας
• Σεμινάρια Στμβουλευτικής
• Εκπτωτικό πάσο για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία (και τρένα για όσους είναι κάτω των 22)
• Αναβολή στράτευσης
• Παράταση άδειας παραμονής αλλοδαπών
• Φορολογικές ελαφρύνσεις
• Παράταση τριτεκνίας
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ACTA
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος
• Αναγνώριση μαθημάτων σε κράτη του εξωτερικού
• Κατοχύρωση μαθημάτων για συναφή ειδικότητα
• Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus
• Συμμετοχή σε μεταπτυχιακές σπουδές επαγγελματικής αναγνώρισης (ΕΣΥΔ)
• Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για φοίτηση σε αντίστοιχη ειδικόητα στα ΑΕΙ
• Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση
• Στεγαστικό επίδομα