Αποζημίωση των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης


 1. Τον καθορισμό του ύψους της ωριαίας αποζημίωσης των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 55, του ν. 4692/2020 (Α’ 111), ως εξής:
α) Μέλη ΔΕΠ:
αα) Τακτικοί Καθηγητές σε Α.Ε.Ι. είκοσι επτά (27) ευρώ.
αβ) Αναπληρωτές Καθηγητές σε Α.Ε.Ι. είκοσι πέντε (25) ευρώ.

αγ) Επίκουροι Καθηγητές σε Α.Ε.Ι. και λοιπά μέλη ΔΕΠ είκοσι τρία (23) ευρώ.
β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20) ευρώ.
γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18) ευρώ.
δ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεκαπέντε (15) ευρώ.
ε) Πτυχιούχοι Ανώτερων Κρατικών Σχολών, δεκατρία (13) ευρώ.
στ) Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., πτυχιούχοι Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας, δεκατρία (13) ευρώ.
ζ) Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δώδεκα (12) ευρώ.
 

η) Εμπειροτέχνες.
ηα) δεκατρία (13) ευρώ.
ηβ) δεκατέσσερα (14) ευρώ.
ηγ) δεκαέξι (16) ευρώ.
 

2. Η διαβάθμιση των αμοιβών των εμπειροτεχνών Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε τρεις (3) κατηγορίες ωρομισθίων αμοιβών τελεί σε συνάρτηση με τα συνολικά χρόνια απασχόλησης στο αντικείμενο του επαγγέλματος για το οποίο παρέχεται διδακτικό έργο ως εξής:
α) μέχρι οκτώ (8) χρόνια επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του μαθήματος, δεκατρία (13) ευρώ.
β) Μέχρι δεκαέξι (16) χρόνια επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του μαθήματος, δεκατέσσερα (14) ευρώ.
γ) Περισσότερα από δεκαέξι (16) χρόνια επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του μαθήματος, δεκαέξι (16) ευρώ.

 
Η ανωτέρω διαβάθμιση αμοιβών των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης καθορίζεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διευθυντή Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

 
3. α) Η ισχύς της παρούσας απόφασης για τους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. αρχίζει από το επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, ήτοι από 16 Φεβρουαρίου 2023 και έως 31 Δεκεμβρίου 2024.