Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ της Πράξης:

«Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)»

MIS 5069416

Περιγραφή της Πράξης

Η Πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένταξης των καταρτιζομένων επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα των καταρτιζομένων ΙΕΚ, στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Θα επωφεληθούν 2.000 καταρτιζόμενοι από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και από ιδιωτικά ΙΕΚ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ειδικότερα, θα επιλεγούν 2.000 καταρτιζόμενοι για τους οποίους προβλέπεται:
- Η συμμετοχή σε θεωρητική εκπαίδευση 25 ωρών, σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση).
- Η τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών (6 μήνες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμμετοχή στη θεωρητική εκπαίδευση αποτελεί προαπαιτούμενο για τους καταρτιζόμενους προκειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική άσκηση.

Η Πράξη υλοποιείται από τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων:
- Ινστιτούτο εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
- Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ)
- Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
- Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ)
και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλους τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην εν λόγω ανακοίνωση για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα δίνονται αναλυτικά πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στην επίσημη πλατφόρμα της Πράξης.

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΦΕΚ 3938/Β/26-08-2021 – Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Κ5/97484. «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Περιφέρειες και φορείς υλοποίησης

Οι δράσεις της Πράξης θα υλοποιηθούν στις κάτωθι περιφέρειες:

● Στην Ανατολική Μακεδονία / Θράκη και τη Δυτική Ελλάδα: 492 καταρτιζόμενοι (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
● Στη Δυτική Μακεδονία & το Βόρειο Αιγαίο: 81 καταρτιζόμενοι (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
● Στο Νότιο Αιγαίο: 42 καταρτιζόμενοι (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
● Στην Ήπειρο & τη Θεσσαλία: 431 καταρτιζόμενοι (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ)
● Στα Ιόνια Νησιά: 22 καταρτιζόμενοι (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ)
● Στη Στερεά Ελλάδα: 128 καταρτιζόμενοι (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ)
● Στην Κεντρική Μακεδονία: 270 καταρτιζόμενοι (ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ)
● Στην Πελοπόννησο & την Κρήτη: 220 καταρτιζόμενοι (ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ)
● Στην Αττική: 314 καταρτιζόμενοι (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)

Δικαιούχοι Συμμετοχής – καταρτιζόμενοι ΙΕΚ

Δυνητικά επιλέξιμοι ωφελούμενοι της Πράξης (κριτήρια on/off) είναι κατ’ ελάχιστον όσοι:

● είναι καταρτιζόμενοι σε δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά,
● έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους έως και τον Αύγουστο του 2020,
● δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης,
● δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Για τα παραπάνω οι ωφελούμενοι θα κληθούν να επισυνάψουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ότι οι παλαιότεροι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν τη θεωρητική κατάρτιση, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του 4763/2020, είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στο έργο.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις εξασφαλίζουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Πράξη.

Ύψος Επιδότησης για τους καταρτιζόμενους:

● Για τους συμμετέχοντες στην πρακτική άσκηση προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ύψους 3,185 €/ώρα.

Επιχειρήσεις υποδοχής των καταρτιζομένων για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση, σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητας του/της καταρτιζόμενου/ης (Νόμος 4186/2013 – ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013).
Εξαιρούνται οι φορείς:
● Προσωρινής απασχόλησης
● Τα νυχτερινά κέντρα
● Παροχής καθαριότητας και φύλαξης
● Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
● Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

Ο ανώτατος αριθμός πρακτικά ασκούμενων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ειδικότερα:

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται έναν (1) πρακτικά ασκούμενο.

β) Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 εργαζομένους, μπορούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας.

Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 εργαζομένους, το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, όπως και για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 εργαζομένους.

γ) Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζομένους, μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση.

δ) Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους, μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων τους.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρέχει παράλληλα θέσεις μαθητείας ή πρακτικής άσκησης άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων, τα ανωτέρω ποσοστά λειτουργούν σωρευτικά, γι’ αυτό οι επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν και τυχόν θέσεις που καλύπτονται ήδη από πρακτικά ασκούμενους

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης οφείλουν να δηλώσουν στην αίτηση τους Επόπτη πρακτικής άσκησης.

Ο εργοδότης ορίζει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με αυτή του πρακτικά ασκούμενου, το οποίο κατέχει το ρόλο του «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», αναλαμβάνοντας την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας και την παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου.


Επικοινωνία
● Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις αιτήσεις καταρτιζομένων ΙΕΚ και επιχειρήσεων θα αναρτηθούν σύντομα στον κεντρικό ιστότοπο / πλατφόρμα του έργου καθώς και στους ιστότοπους των εταίρων φορέων.
● Για να εκδηλώσουν ΑΜΕΣΑ την πρόθεση συμμετοχής τους καθώς και για αναλυτικότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι (καταρτιζόμενοι ΙΕΚ / επιχειρήσεις) μπορούν να επικοινωνήσουν, ανάλογα με την περιφέρεια ενδιαφέροντος:

ΙΝΕ / ΓΣΕΕ
Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτική Ελλάδα
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ξάνθη
Δ/νση: Γεωργίου Κονδύλη & Ακρίτα, Τ.Κ. 67100
Μαρία Κώστογλου
Τηλ.: 25410 64448 / 84385
E-mail: emacedoniathrace@reg.inegsee.gr


ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Πάτρα
Δ/νση: Κολοκοτρώνη 20, 6ος όροφος, Τ.Κ. 26221
Κατερίνα Μπάρλου
Τηλ.: 2610 226347 / 624755
E-mail: westgreece@reg.inegsee.gr

Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κοζάνη
Δ/νση: Καμβουνίων 24, Τ.Κ. 50100
Χριστίνα Κυριακίδη
Τηλ.: 24610 49780
E-mail: westmacedonia@reg.inegsee.gr

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Χίος
Δ/νση: Μαρτύρων 6, Τ.Κ. 82100
Σταματία Πολίτη
Τηλ.: 22710 23550
E-mail: northaegean@reg.inegsee.gr

Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Νότιο Αιγαίo
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ρόδος
Δ/νση: Γ. Μαύρου 7, Τ.Κ. 85100
Γιώργος Γιαννακάκης
Τηλ.: 22410 70408
E-mail: southaegean@reg.inegsee.gr

ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ
Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Αθήνα
Δ/νση: 3ης Σεπτεμβρίου 36, Τ.Κ. 10432
Γεράσιμος Κόκκινος, 2105218751 / gerkokkinos@kanep-gsee.gr
Παναγιώτα Καραθανάση, 2105218713 / ykarathanasi@kanep-gsee.gr

ΙΜΕ / ΓΣΕΒΕΕ
Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Ιόνια Νησιά
Δομή ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ Ηπείρου
Αλεξάνδρα Πέτση
Τηλ.: 26510 44727
Email: petsi@imegsevee.gr

Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Στερεά Ελλάδα
Δομή ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ Θεσσαλίας
Παρασκευή Καγκελάρη
Τηλ.: 2410579876-7
Email: kagkelari@imegsevee.gr

Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ήπειρος, Θεσσαλία
Δομή ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ Θεσσαλίας
Ζαχαρούλα Μπουγάτσα
Τηλ.: 2410579876-7
Email: bougatsa@imegsevee.gr

ΚΑΕΛΕ / ΕΣΕΕ
Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Κεντρική Μακεδονία

ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ Θεσσαλονίκης Δ/νση: Ναυμαχίας Λήμνου & Ολυμπίου Διαμαντή 16, Τ.Κ. 54625
Μαίρη Δελησταύρου
Τηλ.: 2310 566282
Email: thessaloniki@kaele.gr

ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ Αλεξάνδρειας
Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 59300
Σάκης Γιαννακόπουλος
Τηλ.: 23330 28010
Email: alexandria@kaele.gr

Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Πελοπόννησος, Κρήτη
ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ Πάτρας
Δ/νση: Κανακάρη 46-52, Τ.Κ. 26221
Χριστίνα Νιάχου
Τηλ.: 2610 621757
Email: patra@kaele.gr

ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ Κρήτης
Δ/νση: Μιχελιδάκη & Βουρβάχων 11, Τ.Κ. 71202
Αλίκη Σακελάρη
Τηλ.: 2810 220450
Email: cretantrade_oesk@otenet.gr