Στεγαστικό επίδομα - Αιτήσεις επανεξέτασης


 Αιτήσεις επανεξέτασης

Αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο που διεξάγεται στη γραμματεία του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται έντυπα προς τη γραμματεία του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος.

Η γραμματεία του αρμόδιου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης επανεξέτασης, η οποία και εξετάζεται από την διοίκηση του 


Αυτόματα απορριφθείσες από τον ηλεκτρονικό έλεγχο:

Κωδικός αίτησης

425347

427545

427287 διπλή αίτηση Το συμβόλαιο αφορά κατοικία σε άλλο νομό.Αιτήσεις που απορρίφθηκαν από τον έλεγχο που διεξάγεται στη γραμματεία του Δημοσίου Ι.Ε.Κ.

425366 Διπλή αίτηση
425319 Ο καταρτιζόμενος είναι κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης  από άλλη ειδικότητα.
426224 Διάρκεια φοίτησης: 01-10-2021 έως 14-02-2022
426843 Δεν υπάρχουν έγγραφα
427575 Το συμβόλαιο αφορά κατοικία στο Ηράκλειο.
427222 Το συμβόλαιο αφορά άλλο πρόσωπο
426106 Τριπλή αίτηση.
426976
Τριπλή αίτηση.
426468 Διπλή αίτηση

έκδοση: Τρίτη 7 Μαρτίου


425230 μόνιμη κατοικία

Έκδοση 14 μαρτιου