Ενημέρωση

 Ενημερώνουμε όλους τους καταρτιζόμενους ότι, όταν ολοκληρώνουν την πρακτική τους, οφείλουν να προσκομίζουν στο ΙΕΚ φοίτησης ή εποπτείας ΑΜΕΣΑ: 1) το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη 2) το έντυπο της λήξης