ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕRASMUS+ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι καταρτιζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και θεωρούν ότι καλύπτουν τα βασικά κριτήρια επιλογής, καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:


Υποχρεωτικά:
1) Αίτηση.
2) Βιογραφικό Σημείωμα.
3) Εκκαθαριστικό εφορίας.

Επιπλέον δικαιολογητικά:
4) Αντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικών γνώσεων Η/Υ και πτυχίων άλλων ξένων γλωσσών.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για περιπτώσεις πολυτεκνίας, τριτεκνίας ή μονογονεϊκής οικογένειας).
6) Βεβαιώσεις ανεργίας, προϋπηρεσίας κλπ.

Όλα τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι σε μορφή .pdf και με την πιο πάνω αρίθμηση (πχ 1.pdf, 2.pdf, 4.1.pdf, 4.2.pdf κλπ)

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο e-mail erasmus@iekreth.gr μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου. Στο θέμα του e-mail που θα στείλετε τα παραπάνω, να γράψετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας.