ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / PRESS RELEASE & PARTICIPATION CALL_7ος διεθνής διαγωνισμός αφίσας “Ο Πλανήτης Γη στο οικολογικό σταυροδρόμι” / 7th international poster contest "Planet Earth at the ecological crossroad"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / PRESS RELEASE & PARTICIPATION CALL

7ος διεθνής διαγωνισμός αφίσας / 7th international poster contest

“Ο Πλανήτης Γη στο οικολογικό σταυροδρόμι” / "Planet Earth at the ecological crossroad”

(For English please scroll down)

Το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη προκηρύσσει τον 7ο Διεθνή Διαγωνισμό Αφίσας, με θέμα “Ο Πλανήτης Γη στο οικολογικό σταυροδρόμι”.

Σε μια εποχή κορύφωσης της κλιματικής κρίσης, το μήνυμα της περιβαλλοντικής αφύπνισης απαιτείται να φτάσει στους περισσότερους δυνατούς παραλήπτες. Η αφίσα ως “πομπός” διαδραματίζει τον δικό της ρόλο σε αυτή την πανανθρώπινη προσπάθεια σωτηρίας του πλανήτη.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 έως την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.

Η αφίσα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο επεξηγηματικό κείμενο που θα αναλύει το περιεχόμενο και τον στόχο της.

Η πρόσκληση αφορά κυρίως επαγγελματίες και σπουδαστές των γραφικών και εικαστικών τεχνών.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Οι 30 αφίσες που θα επιλέξει η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού (τα μέλη της οποίας θα ανακοινωθούν σύντομα) θα λάβουν τιμητικές διακρίσεις και οι τρεις πρώτες θα λάβουν σημαντικά χρηματικά έπαθλα.

• 2.000 ευρώ ο πρώτος νικητής

• 1.500 ευρώ ο δεύτερος νικητής

• 1.000 ευρώ ο τρίτος νικητής

Οι αφίσες αυτές θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του Μουσείου Τυπογραφίας για έναν χρόνο, μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό.

Η απονομή των βραβείων και επαίνων θα γίνει στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Τυπογραφία, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου 2023 στο αμφιθέατρο του Μουσείου Τυπογραφίας, στο ΒΙΟΠΑ Χανίων, Σούδα, Κρήτη.

Όροι συμμετοχής

1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το έργο τους από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 έως την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 στο email: typography.poster@gmail.com. Η αφίσα θα πρέπει να συνοδεύεται από την φόρμα συμμετοχής και από μια σύντομη περιγραφή του έργου (έως 100 λέξεις). Το όνομα και των δύο αρχείων θα πρέπει να είναι το ονοματεπώνυμο των διαγωνιζόμενων.

Τα στοιχεία της φόρμας συμμετοχής είναι:

Όνομα / First Name:

Επώνυμο / Last Name:

e-mail:

Χώρα / Country:

Πόλη / City:

Διεύθυνση / Address:

Τηλέφωνο / Telephone number (with country code)

Σύντομη περιγραφή / Brief (in English): [max 100 words]

2) Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι 50×70 εκ. PDF, CMYK, εικόνα στα 200 ppi και να μην ξεπερνά τα 25 Μb. Διαφορετικά η αποστολή θα πρέπει να γίνει με wetransfer. Aπαραίτητα θα πρέπει να επισυνάπτεται και ένα αρχείο της αφίσας σε μορφή jpg σε χαμηλή ανάλυση έως 1 MB για χρήση web.

3) Κάθε συμμετέχοντας έχει τη δυνατότητα αποστολής ενός μόνο, πρωτότυπου έργου, που δεν έχει συμμετάσχει σε άλλο διαγωνισμό. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην “Χανιώτικα Νέα” ΑΕ και στο «Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη”.

4) Η αφίσα πρέπει να φέρει το λογότυπο του μουσείου, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το λογότυπο στη διεύθυνση www.typography-museum.gr/logos.pdf

5) Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην εκδήλωση απονομής που θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του «Μουσείου Τυπογραφίας». Μετά την απονομή τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην εφημερίδα “Χανιώτικα Νέα”, στο www.haniotika-nea.gr, στο site του “Μουσείου Τυπογραφίας” www.typography-museum.gr και στην επίσημη σελίδα του “Μουσείου Τυπογραφίας” στο facebook www.facebook.com/MouseioTypographias.

Πνευματικά δικαιώματα

1. Με την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι δημιουργοί δηλώνουν ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του έργου τους είναι πρωτότυπα και δεν περιλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

2. Οι δημιουργοί των τριών έργων που θα βραβευτούν δηλώνουν ότι δεν διατηρούν κανένα περιουσιακό δικαίωμα στα έργα που θα παραδώσουν.

3. Το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη θα μπορεί αζημίως να επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο, αυτούσιο ή διασκευασμένο, όλο ή μέρος του υλικού που έχει αποσταλεί από τους 30 δημιουργούς που έλαβαν βραβεία ή τιμητικές διακρίσεις.

4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτόματα συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

PRESS RELEASE / PARTICIPATION CALL

7th international poster contest

"Planet Earth at the ecological crossroad"

The Museum of Typography by Giannis and Eleni Garedaki announces the 7th International Poster Contest, titled “Planet Earth at the ecological crossroad”.

At the peak of the climate crisis, the message of environmental awareness is required to reach as many of us as possible. The poster as “messenger” plays its own part in this global effort to save the planet.

The contest will take place from Monday, 7 November 2022 until Friday, 10 March 2023.

The poster should be accompanied by a short explanatory text explaining its content and purpose. The invitation mainly concerns professionals and students of graphic and visual arts.

The 30 posters selected by the jury (the members of which will be announced soon) will receive honorary distinctions and the first three will receive significant cash prizes.

• 2.000 euros the first winner

• 1.500 euros the second winner

• 1.000 euros the third winner

These posters will be presented in an exhibition that will be hosted in the amphitheater of the Museum of Typography for a year, until the next competition.

The awarding of prizes and dinstinctions will take place on Saturday, 13 May, 2023, in the amphitheater of the Museum of Typography, at the Park of Small Industries of Chania, Souda, Crete.

Terms of participation

1) Those interested should send their work from Monday 7 November 2022 to Friday 10 March 2023 to the email: typography.poster@gmail.com. The poster should be accompanied by the entry form and a short description of the project (up to 100 words). The name of both files should be the name of the contestants.

The details of the participation form are:

First Name:

Last Name:

e-mail:

Country:

City:

Address:

Telephone number (with country code)

Short Description (in English): [max 100 words]

2) The dimensions should be 50 × 70 cm PDF, CMYK, image at 200 ppi and should not exceed 25 MB. Otherwise the files should be sent by wetransfer. It is necessary to attach a poster file in jpg format in low resolution up to 1 MB for web use.

3) Each participant can submit only one, original project, which has not participated in another competition. The employees of "Haniotika Nea" SA and the "Museum of Typography by Giannis & Eleni Garedaki" are excluded from the competition.

4) The poster must bear the museum logo, either in greek or english. You can find the logo at www.typography-museum.gr/logos.pdf

5) The results of the competition will be announced at the award ceremony that will be hosted in the amphitheater of the "Museum of Typography". After the ceremony, the results will be announced in the newspaper "Haniotika Nea", at www.haniotika-nea.gr, on the site of the "Museum of Typography" www.typography-museum.gr and on the official page of the "Museum of Typography" on facebook www. facebook.com/MouseioTypographias.

Copyrights

1. By participating in the competition, the creators declare that the data used to create their work are original and do not include the copyrights of third parties.

2. The creators of the three works that will be awarded declare that they do not retain any property rights in the works they will deliver.

3. The Museum of Typography of Giannis and Eleni Garedaki will be free to re-use freely, for any purpose and in any way, original or adapted, all or part of the material sent by the 30 creators who received awards or honors.

4. Participation in the competition automatically implies acceptance of the terms of this notice.