Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας


 Το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας, φέρνοντας τους νέους και
τις νέες στο προσκήνιο, για να τιμηθεί η προσφορά και η ανθεκτικότητά τους σε μια
δύσκολη χρονική περίοδο.


Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας στοχεύει στην υποστήριξη των νέων, ώστε εκείνοι να
κατανοήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο,
για την προσωπική κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Η πράσινη
ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση, η ενσωμάτωση των νέων στη χάραξη της πολιτικής,
καθώς και η στήριξη όσων νέων ανήκουν σε ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες,
αποτελούν τους βασικούς άξονες της πρωτοβουλίας αυτής.


Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης
του Έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας
2022 για τη χώρα μας. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται μέσω του συνδέσμου:
www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/