Ενημέρωση για την επιδότηση Πρακτικής Άσκησης

 


Στο πλαίσιο του σημαντικού ζητήματος που προέκυψε με τους πρακτικά ασκούμενους και ωφελούμενους του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ με MIS 5131399, λήφθηκε κατάλληλη μέριμνα, με αποτέλεσμα την επικαιροποίηση του οδηγού υλοποίησης και εφαρμογής με την προσθήκη του εξής:
"Κατά εξαίρεση οι πρακτικά ασκούμενοι με ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους θερινούς μήνες του 2022 λόγω ειδικότητας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως και 31/08/2023, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης. Η ίδια ρύθμιση ισχύει για τους πρακτικά ασκούμενους του β’ εξαμήνου που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022. 

* Η κατά εξαίρεση ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης την 31η/08/2022 προβλέπεται έως και τη συμπλήρωση του πλήθους των χιλίων (1000) καταρτιζόμενων με σειρά προτεραιότητας."

Προσοχή: Η αναφερόμενη παράταση για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης αφορά μόνο τις κατηγορίες των πρακτικά ασκούμενων που ολοκλήρωσαν το β
 εξάμηνο της κατάρτισής τους και ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση το καλοκαίρι του 2022.