Συχνές ερωτήσεις για την επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση


1.
  Η επιδότηση θα καταβάλλεται από τον υπεύθυνο φορέα υλοποίησης, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στον πρακτικά ασκούμενομετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, με τη χορήγηση «Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης» που εκδίδεται από τη διεύθυνση του ΙΕΚ, υπό την προϋπόθεση πληρότητας και ορθότητας του φακέλου του πρακτικά ασκούμενου. Η επιδότηση θα βαρύνει εξ ολοκλήρου την Πράξη χρηματοδότησης (πρόγραμμα επιδότησης). 

 

Ως εκ τούτου οι εργοδότες (ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα) δεν καταβάλουν οποιουδήποτε είδους αποζημίωση στους πρακτικά ασκούμενους που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5131399 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

2. Κατά την διάρκεια πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (ΠΡΏΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την  ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την  παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

 

3. Οι πρακτικά ασκούμενοι κατά το διάστημα της Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας (Πρακτικής Άσκησης στον εργασιακό χώρο), εφόσον δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος άμεσα ή έμμεσα και έπειτα από προσκόμιση σχετικής Υ.Δ., υπάγονται στην ασφάλιση   του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος μέσω του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την διάταξη της παρ.10 του αρ.15 του ν.3232/04 (εγκ.τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 44/04) .

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

Ε.Φ.Κ.Α. (Κλάδος Κύριας Σύνταξης)

1%

------

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ εφόσον ο καταρτιζόμενος δεν καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα (μετά από Υ.Δ. του καταρτιζόμενου)

6,45 %, υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

------

Σύνολο

7,45%

 

 

Προϋπόθεση για να καταστεί ένας πρακτικά ασκούμενος δικαιούχος της επιδότησης είναι η τήρηση των προβλεπόμενων στον οδηγό υλοποίησης στο ακέραιο.