Αιτήσεις για προφορική εξέταση

 


Ενημερώνουμε τους σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Ρεθύμνου που δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στις εξετάσεις Προόδου και στις Τελικές Εξετάσεις των εξαμήνων (άρθρο 18, παράγραφοι 15-17 Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ), να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία mail@iekreth.gr, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ισχύ . 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ


Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

α.

Τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ. 191 Α'/1979), όπως εκάστοτε ισχύει ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%.

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2.    Επισύναψη γνωμάτευσης, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση οι ως άνω αναπηρίες πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος

β.

Κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2.    Επισύναψη γνωμάτευσης, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση οι ως άνω αναπηρίες πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος

γ.

Σπαστικότητα των άνω άκρων.

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2.    Επισύναψη γνωμάτευσης, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση οι ως άνω αναπηρίες πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος

δ.

Κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη γραφή.

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2. Επισύναψη Γνωμάτευσης Δημόσιου Νοσοκομείου, η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του υποψηφίου, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, από την οποία προκύπτει η αδυναμία του υποψηφίου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος

ε.

Η επίδοση δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσαριθμησίας, δυσαναγνωσίας δυσορθογραφίας).

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2.Επισύναψη Γνωμάτευσης, από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Ι.Π.Δ.) άλλων υπουργείων, με την οποία να πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση, λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Οι γνωματεύσεις των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και των Ι.Π.Δ. έχουν μόνιμη, ισχύ εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ την 17-9-2013 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4186/2013. Γνωματεύσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω των πιστοποιούμενων ειδικών μαθησιακών δυσκολιών δεν γίνονται δεκτές.

Οι ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Θεωρητικό Μέρος

στ.

Σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), καθώς και προβλήματα επιληψίας.

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2.Επισύναψη Γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί τα σχετικά προβλήματα πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα προβλήματα λόγου από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

(Ο υποψήφιος δηλώνει) ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ή ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στο Θεωρητικό Μέρος (διερμηνέας νοηματικής)

ή και στο Πρακτικό Μέρος

ζ.

Διαταραχές του  φάσματος του  αυτισμού.

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2.Επισύναψη Γνωμάτευσης, από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Ι.Π.Δ.) άλλων υπουργείων, με την οποία να πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση, λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Οι γνωματεύσεις των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και των Ι.Π.Δ. έχουν μόνιμη, ισχύ εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ την 17-9-2013 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4186/2013. Γνωματεύσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω των πιστοποιούμενων ειδικών μαθησιακών δυσκολιών δεν γίνονται δεκτές.

Οι ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Θεωρητικό Μέρος

(μόνο εφόσον το εισηγείται η σχετική γνωμάτευση)

*Οι ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά