Μετεγγραφές καταρτιζόμενων


Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ, καταρτιζόμενος που θέλει να μετεγγραφεί σε άλλο Δημόσιο ΙΕΚ αιτείται αρχικά στο ΙΕΚ προέλευσης, από την 1η έως την 20η Σεπτεμβρίου, την παραλαβή του ατομικού του φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει κατ'ελάχιστο το Μητρώο Κατάρτισης ή το Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου, υπογεγγραμμένο και σφραγισμένο από το Διευθυντή του ΙΕΚ. Το ΙΕΚ προέλευσης είναι υποχρεωμένο εντός πέντε εργάσιμων ημερών να χορηγήσει στον καταρτιζόμενο τον ατομικό του φάκελο. Στη συνέχεια ο καταρτιζόμενος υποβάλλει μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου αίτηση μετεγγραφής, προσκομίζοντας τον ατομικό φάκελο, στο ΙΕΚ υποδοχής, το οποίο απορρίπτει ή αποδέχεται την αίτηση. 
 Όσοι καταρτιζόμενοι επιθυμούν την μετεγγραφή τους από το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου σε άλλο ΙΕΚ, δημόσιο ή ιδιωτικό, θα πρέπει να αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Πύλης του gov.gr στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο "επιθυμώ να μου αποστείλετε τον Ατομικό Φάκελο προκειμένου να μετεγγραφώ σε άλλο ΙΕΚ".

  Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης (απαιτούνται κωδικοί taxinet ή e-banking) 

Παροχές του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5. Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωσης(Π.Δ. 231/29-7- 98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ). Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου ακόμα προσφέρει…

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

Δωρεάν Φοίτηση σε 123 ειδικότητες

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Αιτήσεις επιλογής και μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Άριστοι Επαγγελματίες Εισηγητές Μέλη Του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άριστοι Επαγγελματίες Εισηγητές Μέλη Του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Νομος 4692 / 12-6-2020

Δυνατότητα Κατάταξης Σε ΑΕΙ

Δυνατότητα Κατάταξης Σε ΑΕΙ

- Νομος 4763 / 2020

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης 10% στους διπλωματούχους εργαζόμενους στον Τουριστικό Τομέα

- Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. ΠΚ 1/ 12-2019

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

Δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+

- Νομος 4763 / 2020

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

- ΥΑ 5954 / 23-6-2014

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

- ΠΔ 231 / 29-7-98

Αιτήσεις Επιλογής Και Μέσω Του Παράλληλου Μηχανογραφικού

Αιτήσεις Επιλογής Και Μέσω Του Παράλληλου Μηχανογραφικού

- Νομος 4777 / 2021

Σύνδεση Με Την Αγορά Εργασίας Μέσω Ημερών Καριέρας Και Του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Σύνδεση Με Την Αγορά Εργασίας Μέσω Ημερών Καριέρας Και Του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης

- Νομος 4763 / 2020