Πρακτική άσκηση

H πρακτική άσκηση, διάρκειας 960 ωρών, αντιστοιχεί στον 5ο εξάμηνο κατάρτισης και είναι υποχρεωτική για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η πρακτική άσκηση και η απαλλαγή από αυτήν μπορεί να γίνει μέχρι 24 μήνες μετά τη λήξη του Δ' εξαμήνου. Εξαιρούνται όσοι ολοκληρωσαν τη φοίτηση των 4 εξαμήνων πριν το 2020 για τους οποίους το όριο έχει μετατεθεί στον Δεκέμβριο του 2022.

Έναρξη Πρακτικής
Λήξη Πρακτικής
Απαλλαγή


Η έναρξη της πρακτικής άσκησης γίνεται την 1η ή την 15η κάθε μήνα και απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

1. Αίτηση έναρξης με υπογραφή καταρτιζόμενου
2. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Εργοδότη με υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη
3. Ειδική Σύμβαση ΤΡΙΑ (Χ3)αντίτυπα με υπογραφές εργοδότη και καταρτιζόμενου και σφραγίδα εργοδότη σε όλα
4. Υπεύθυνη δήλωση χειρόγραφη αν είστε ή όχι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι για παροχές ασθένειας σε είδος, από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό ή Υπέυθυνη δήλωση μέσω gov.gr
(ΕΔΩ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/Η)
5. Βιβλίο Πρακτικής

Ο Πρακτικά Ασκούμενος ασφαλίζεται από τον εργοδότη για την περίπτωση ατυχήματος στο χώρο εργασίας (1% επί του κατώτατου μισθού).

Ο Πρακτικά Ασκούμενος ασφαλίζεται από τον εργοδότη για παροχές ασθένειας σε είδος αν ο καταρτιζόμενος ΔΕΝ είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος για αυτή την περίπτωση.

Ο εργοδότης οφείλει να καταχωρήσει τον πρακτικά ασκούμενο στο Π.Σ. Εργάνη (συμπλήρωση εντύπου Ε3.5) τρεις ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής

Εφαρμοστική εγκύκλιος ΕΦΚΑ με οδηγίες για το εργάνη και την ασφάλιση.

ΦΕΚ Β 3938 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ .

Το ωράριο της πρακτικής μπορεί να είναι από 4 έως 8 ώρες την ημέρα και βάσει αυτού διαρμοφώνεται η διάρκειά της. Η πρακτική άσκηση είναι αποκλειστικά 5ήμερη ενώ δεν επιτρέπεται η βραδινή εργασία (μετά τις 10:00μμ-6:00πμ), όχι αργίες και όχι Κυριακές. Σε περίπτωση παραβίασης του ωραρίου της πρακτικής άσκησης εκ μέρους του εργοδότη, ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη το ΔΙΕΚ εποπτείας.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα, ενώ μπορεί να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του Β' εξαμήνου.

Διαρκεί μέχρι 24 μήνες μετά τη λήξη του Δ' εξαμηνου. Πέραν των 24 μηνών ο καταρτιζόμενος που δεν έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή δεν έχει απαλλαγεί από αυτήν, θα πρέπει να επαναλάβει τη φοίτηση.

Εξαιρούνται όσοι ολοκλήρωσαν τη φοίτηση των 4 εξαμήνων πριν το 2020 για τους οποίους το όριο έχει μετατεθεί στον μήνα Δεκέμβριο του 2022. Τον Δεκέμβριο του 2022 οι παλαιοί καταρτιζομενοι θα χάσουν το δικαίωμα ολοκλήρωσης της φοίτησης τους.
Μετά την εκπόνηση της Πρακτικής του Άσκησης, ο Πρακτικά Ασκούμενος προσκομίζει στο Δ.Ι.Ε.Κ. τα παρακάτω :

1. Συμπληρωμένο και σφραγισμένο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
2. Βεβαίωση Παρουσίας , συμπληρωμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη.
3. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας

Το Δ.Ι.Ε.Κ.είναι πλέον σε θέση να προβεί στην έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης για τον Καταρτιζόμενο.
Όσοι καταρτιζόμενοι διαθέτουν 6μηνη εργασιακή/επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα (120 ημερομίσθια) μπορούν να απαλλαγούν από την πρακτική. Σε περίπτωση που η εργασιακή εμπειρία είναι μικρότερη των 6 μηνών (και μεγαλύτερη από 40 μέρες) , ο καταρτιζόμενος μπορεί να λάβει μερική απαλλαγή που αντιστοιχεί στα ασφαλιστικά ημερομίσθια που διαθέτει ΕΔΏ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΔ . Για την απαλλαγή (ολική ή μερική) από την πρακτική άσκηση απαιτείται:

Για μισθωτούς:
1. Χειρόγραφη Υπεύθυνη δήλωση ή Υπέυθυνη δήλωση μέσω gov.gr όπου δηλώνετε "έχω πραγματοποιήσει 12Ο ημερομίσθια εργασίας συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης" και ποια είναι αυτή
2. Αντίγραφο Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
3. Βεβαίωση Προυπηρεσίας Και Βεβαίωση εργοδότη

Για ελεύθερους επαγγελματίες:
1. Χειρόγραφη Υπεύθυνη δήλωσηή Υπέυθυνη δήλωση μέσω gov.gr όπου δηλώνετε "έχω πραγματοποιήσει 12Ο ημερομίσθια εργασίας συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης" και ποια είναι αυτή

2. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα (ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κ.ά.) ότι έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές και
3. Εκτύπωση από το taxisnet ή Βεβαίωση από το Μητρώο της ΔΟΥ όπου θα αναγράφεται ο ΚΑΔ της επιχείρησης και ότι είναι σε λειτουργία τουλάχιστον 120 ημέρες.