Οδηγίες Εγγραφής για τους Επιτυχόντες Α' φάσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν κατάφεραν να περάσουν στην Α΄ φάση, πολύ πιθανόν να περάσουν στη Β΄φάση.

Δείτε τα αποτελέσματα των επιτυχόντων της Α΄Φάσης στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr/


Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες ξεκινούν την Παρασκευή 16-09-2022 και λήγουν την Πέμπτη 22-09-2022 2.00 - 8.00 μ.μ.


Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (την συμπληρώνετε και στο ΙΕΚ αν δεν έχετε εκτυπωτή)

2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

3. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).


Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014).


Διαβάστε τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί με το παράλληλο μηχανογραφικό και επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, θα πρέπει να φροντίσουν εμπρόθεσμα να κάνουν πρώτα διαγραφή της προηγούμενης εγγραφής τους με υπεύθυνη δήλωση. 

 

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση)