ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟY 2022A

Άρθρο 26
Εκπαιδευτές - Ανάθεση μαθημάτων

1. Η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. υποχρεούται να αναρτά το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τμημάτων στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ., πριν τη δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου από τους υποψήφιους εκπαιδευτές. Με απόφαση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. δύνανται να γίνονται αλλαγές στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, σε ειδικές περιπτώσεις οι οποίες αφορούν σε συνεργασίες με εξωτερικούς εργαστηριακούς χώρους.

2. Οι αναθέσεις των διδακτικών ωρών στα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που έχουν υποβάλει σχετική δήλωση μαθημάτων, πραγματοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αξιολογικών πινάκων ανά Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και μά θημα, όπως αυτοί προκύπτουν από την προβλεπόμενη διαδικασία του Κανονισμού Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.

3. Για την ανάθεση διδακτικών ωρών στα μαθήματα του προγράμματος κατάρτισης κάθε ειδικότητας λαμ βάνονται υπόψη τα προσόντα των εκπαιδευτών, όπως αυτά περιγράφονται στους πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οδηγούς Κατάρτισης. Τα οριζόμενα προ σοντολόγια στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας είναι κριτήριο που υπερτερεί της σειράς κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτών στους αξιολογικούς πίνακες κάθε μαθήματος.

4. Η πρόταση από το Ι.Ε.Κ. για ανάθεση διδακτικών ωρών στον υποψήφιο εκπαιδευτή, γίνεται με αποστο λή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός του ωραρίου λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.. Ομοίως, η συνολική ή εν μέρει αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης ανάθεσης διδακτικών ωρών από τον υποψήφιο εκπαιδευτή γίνεται απαραιτήτως με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού τα χυδρομείου προς το Ι.Ε.Κ. εντός πέντε (5) ωρών από την ώρα αποστολής της πρότασης ανάθεσης, εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος που δεν λειτουργεί το Ι.Ε.Κ.. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει χωρίς απάντηση από τον υποψήφιο εκπαιδευτή, θεω ρείται ότι ο εκπαιδευτής αρνήθηκε την ανάθεση. Όταν ο εκπαιδευτής δεν αποδεχθεί με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ανατιθέμενο σε αυτόν μάθημα εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήμα τος, το μάθημα ανατίθεται στον αμέσως επόμενο υπο ψήφιο του αντίστοιχου πίνακα κατάταξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Κατάρτισης.

5. Η διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων στους υποψήφι ους εκπαιδευτές, γίνεται από Τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. και συντάσσει σχετικό πρακτικό, μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων.

6. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι δεκαέξι (16) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

α) δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες,

β) οκτώ (8) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, όταν ο εκ παιδευτής έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ή είναι συντα ξιούχος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που απαιτείται υπέρβαση ωρών διδασκαλίας και έχει εξαντληθεί η δυνατότητα ανάθεσης σε εκπαιδευτή του αξιολογικού πίνακα του μαθήματος, η διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. δύναται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα στην Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγ γελματικής Κατάρτισης, για ανάθεση ωρών διδασκαλίας που υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια.

7. Η παραίτηση εκπαιδευτή μετά την αποδοχή της ανά θεσης του μαθήματος επιφέρει παύση του εκπαιδευτή από μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για το τρέχον και το αμέσως επόμενο εξά μηνο κατάρτισης.

8. Στην περίπτωση μαθημάτων που δεν έχουν δηλωθεί από υποψήφιους εκπαιδευτές ή έχει εξαντληθεί η δυνα τότητα ανάθεσης σε εκπαιδευτή του αξιολογικού πίνα κα του μαθήματος, τα μαθήματα αυτά, με ευθύνη της διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ., ανατίθενται σε εκπαιδευτές μέλη του Μητρώου, με προσόντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στους αντίστοιχους Οδηγούς Κατάρτισης ακολουθώντας τη διαδικασία της παρ. 4 του παρόντος.

9. Οι αμοιβές των εκπαιδευτών καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

10. Τα Ι.Ε.Κ. υποχρεούνται να ολοκληρώνουν τη δια δικασία καταχώρισης των απαιτούμενων δικαιολογη τικών των εκπαιδευτών στο πληροφοριακό σύστημα του εκάστοτε φορέα υλοποίησης του έργου εντός δε καπέντε (15) ημερών από την έναρξη κάθε εξαμήνου κατάρτισης και ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων των εκπαιδευτών, εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη κάθε εξαμήνου κατάρτισης.