Τι ισχύει για τα πιστοποιητικά νόσησης

Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται: α) με PCR εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο, β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους με rapid test .

Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων .

Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε με PCR είτε με rapid test παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022 .

Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε με PCR είτε με rapid test διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες .