Θέση Πρακτικής Άσκησης loguers

 


Εταιρεία Απασχόλησης: 

Loguers - Hospitality Management & Consulting 

https://www.loguers.com/ 

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 65, Ρέθυμνο 

Τηλέφωνο: 2831020564 

Περιγραφή Θέσης Πρακτικής: 

Financial and Hospitality Reporting 

Καθήκοντα: 

● Εξαγωγή στοιχείων από τα Extranets αναφορικά με τα έσοδα των 

Ξενοδοχείων-συνεργατών μας τα Room Nights και ADR 

● Δημιουργία και αποστολή Reports στα ξενοδοχεία 

● Καταχώρηση και Άντληση στοιχείων από το οικονομικό πρόγραμμα της Εταιρείας ● Δημιουργία Χρηματοικονομικών αναφορών που απευθύνονται στη Διοίκηση της Εταιρείας 

● Ενασχόληση με τα συμβόλαια των ξενοδοχείων αναφορικά με τους οικονομικούς όρους. Προσόντα: 

● Πολύ Καλή Χρήση & Αντίληψη Υπολογιστή 

● Οικονομική ή/και Ξενοδοχειακή Αντίληψη 

- Παρέχονται Άριστες συνθήκες εργασίας και Eνδοεταιρική εκπαίδευση - Προοπτική μελλοντικής συνεργασίας 

- Δυνατότητα άμεσης έναρξης της Πρακτικής 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων (Αν δεν υπάρχει αρκούν και τα στοιχεία επικοινωνίας) στο: sskepetzis@loguers.com