Κατατάξεις


Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Α ́ 83), "οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., καθώς οι απόφοιτοι δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β' κύκλου, ΤΕΛ, Πτυχιούχοι Εξειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου) δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α ́ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ."

Η κατάταξη γίνεται μετά από αίτηση του υποψηφίου την οποία μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αίτηση κατάταξης αποφοίτων δομών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά την περίοδο των εγγραφών, από 1 έως 25 Σεπτεμβρίου στις παρακάτω ειδικότητες:

Πατώντας πάνω στους σχετικούς συνδέσμους θα μεταφερθείτε στους οδηγούς σπουδών των ειδικοτήτων όπου αναγράφονται αναλυτικά (στην ενότητα “Κατατάξεις”) οι ειδικότητες των οποίων το πτυχίο επιτρέπει την κατάταξη/εγγραφή στο δεύτερο έτος ειδικότητας ΙΕΚ. Οι κατατάξεις πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στα γραφεία του ΔΙΕΚ.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν και διαρκεί πέντε εξάμηνα: Τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες και η παρουσία είναι υποχρεωτική.