Μετεγγραφές καταρτιζόμενων


Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ, καταρτιζόμενος που θέλει να μετεγγραφεί σε άλλο Δημόσιο ΙΕΚ αιτείται αρχικά στο ΙΕΚ προέλευσης, από την 1η έως την 20η Σεπτεμβρίου, την παραλαβή του ατομικού του φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει κατ'ελάχιστο το Μητρώο Κατάρτισης ή το Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου, υπογεγγραμμένο και σφραγισμένο από το Διευθυντή του ΙΕΚ. Το ΙΕΚ προέλευσης είναι υποχρεωμένο εντός πέντε εργάσιμων ημερών να χορηγήσει στον καταρτιζόμενο τον ατομικό του φάκελο. Στη συνέχεια ο καταρτιζόμενος υποβάλλει μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου αίτηση μετεγγραφής, προσκομίζοντας τον ατομικό φάκελο, στο ΙΕΚ υποδοχής, το οποίο απορρίπτει ή αποδέχεται την αίτηση. 
 Όσοι καταρτιζόμενοι επιθυμούν την μετεγγραφή τους από το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου σε άλλο ΙΕΚ, δημόσιο ή ιδιωτικό, θα πρέπει να αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Πύλης του gov.gr στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο "επιθυμώ να μου αποστείλετε τον Ατομικό Φάκελο προκειμένου να μετεγγραφώ σε άλλο ΙΕΚ".

  Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης (απαιτούνται κωδικοί taxinet ή e-banking)